Kancelaria

Radcy Prawnego 

Monika Ziółkowska

MZ

Blog

Odwołanie do Sądu pracy?
08 lutego 2024

Pracodawca nagle wręczył Ci wypowiedzenie umowy o pracę? Jeśli czujesz, że nie zawiniłeś i zwolnienie jest bezpodstawne, pamiętaj, że masz opcję, aby o swoje prawa zawalczyć w Sądzie.

Odwołanie pracownika do sądu pracy to pozew, w którym trzeba napisać, czego domagamy się od pracodawcy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę. W pozwie należy dokładnie sformułować żądanie kierowane do pracodawcy. Treść żądań będzie zależała od kilku czynników: od rodzaju umowy o pracę, od rodzaju roszczeń, jakie przyznaje Kodeks pracy, od efektu, jaki chcemy osiągnąć, tzn. czy chcemy dalej pracować u pracodawcy, który nas zwolnił, czy też już nam na tym nie zależy.

Termin na wniesienie odwołania to 21 dni od daty doręczenia pisma wypowiadającego umowę.

Umowa na czas nieokreślony

Pracodawca, który wypowiada pracownikowi umowę o pracę na czas nieokreślony, ma obowiązek podać przyczynę wypowiedzenia, przy czym przyczyna ta powinna być prawdziwa i konkretna.

Kodeks pracy przyznaje dwa rodzaje roszczeń w przypadku, gdy wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony było nieuzasadnione lub niezgodne z prawem: roszczenie zmierzające do zachowania stosunku pracy, tj. roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne bądź o przywrócenie do pracy (to ostatnie, jeżeli umowa o pracę już się rozwiązała) lub roszczenie o odszkodowanie). Wybór roszczenia w tym zakresie należy do pracownika.

Najczęściej pracownicy domagają się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, ponieważ chcą dalej pracować. Żądanie takie jest aktualne dopóki trwa umowa o pracę, w tym przypadku dopóki nie skończy się okres wypowiedzenia. Ponieważ jednak procesy sądowe zabierają czas, umowa o pracę zazwyczaj zdąży się rozwiązać nawet przy najdłuższym ustawowym okresie wypowiedzenia. W takiej sytuacji żądanie uznania wypowiedzenia za bezskuteczne przekształci się w żądanie przywrócenia do pracy. W tych okolicznościach pracownik nie musi modyfikować żądania.

Poza tym Kodeks pracy przewiduje dodatkowe roszczenie dla pracownika, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy. Pracownikowi takiemu przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy. Roszczenie to jest warunkowe, co oznacza, że pracownik może się domagać wynagrodzenia tylko wówczas, gdy podejmie pracę.

W sytuacji gdy nie chcemy dalej pracować dla pracodawcy, który nas zwolnił, a jednocześnie uważamy, że uczynił to bezpodstawnie lub niezgodnie z prawem, możemy żądać odszkodowania. Przysługuje ono w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. O wysokości zasądzonego odszkodowania ostatecznie zadecyduje sąd, nie mniej jednak w pozwie należy wskazać, jakiej kwoty się domagamy.

Umowa na czas określony

Z reguły umowa o pracę na czas określony rozwiązuje z upływem czasu, na jaki została zawarta. Nie może być w zasadzie wypowiedziana, gdyż nie każdą umowę na czas określony można wypowiedzieć. Aby wypowiedzenie umowy na czas określony było dopuszczalne muszą być spełnione łącznie dwa warunki:

  • umowa musi być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
  • w treści umowy strony muszą wyraźnie zastrzec możliwość jej wypowiedzenia z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia

W przypadku, gdy oba opisane powyżej warunki zostały spełnione, każda ze stron ma możliwość rozwiązania umowy za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia umowy na czas określony zawsze wynosi 2 – tygodnie, bez względu na okres, na jaki umowa została zawarta.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, w odróżnieniu od umowy na czas nieokreślony, nie wymaga podawania przez pracodawcę przyczyn tego wypowiedzenia.

Pracownik, zatrudniony na umowę na czas określony, który chce złożyć odwołanie do Sądu pracy, nie może skierować do sądu żądania o przywrócenie do pracy lub uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, jak ma to miejsce w przypadku umowy na czas nieokreślony. W tej sytuacji przysługuje wyłącznie odszkodowanie.

 

  Siedziba kancelarii  

  Kontakt 

ul. Sądowa 5/1,

63-400 Ostrów Wielkopolski

📞 +48 697 585 007

📨 kontakt@kancelariaziolkowska.pl

 

 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.